woensdag 5 augustus 2015

Imagination


Creation from Within your inner Creational Power
Imagination
(English text scroll down)
Imagination is wat ons mensen Menselijke Wezens maakt. Het is onze innerlijke kracht en de basis van ALLE creatie. Ik bedoel niet het oppervlakkige 'The Secret' ofwel 'The Law of Attraction'. Ik verwijs naar het diepe doorleefde begrip en ervaring met, ofwel innerlijk WETEN, je innerlijke creatieve kracht... je innerlijke Bron Creatie Kracht, een kracht die voortkomt uit de verbinding met Jouw hogere Mind / jeZelf. Wat AL je zintuigen omvat: dus dieper dan 'verbeelding' ofwel visualiseren. Ik gebruik het woord 'imagination' omdat dit Engelse woord het begrip omvat.


'Imagination' heeft dus niets van doen met de emotionele lagere mind in de betekenis van mentale tool, maar 'benut' wel de fantastische mogelijkheden van de gevoels'mind' / de innerlijke gevoelswereld.

Wat niet eens een DOEN is maar een ZIJN. Dus WEES JeZelf... en laat 'het' zich vanuit jezelf, jouw Essentie, tot expressie komen in jouw Leven.


Via 'imagination' vertaalt jouw gevoels'mind' / je hogere Mind, jouw innerlijke realiteit, zich in jouw Leven. Synchroniciteiten is een 'taal' waarin 'imagination' vanuit jouw Essentie en het 'Pure Morfogenetisch Veld' met je praat.


De uitdaging van elke bewustwording is om all polariteiten te (h)erkennen en omarmen: er eigenaarschap over te nemen en van daaruit ontstaat een zero point energie van 'neutraliteit' die ALLE polariteiten INSLUIT (lichaamsgevoelens worden dus juist omarmt, omdat begrepen is dat je VIA je lichaam signalen vanuit jouw Ziel en Spirit ontvangt).

ALLE kwaliteiten in de polariteiten in verbinding met JeZelf, waardoor er ruimte ontstaat voor 1) de ondersteunende verbinding met je hogere Mind (en HET hogere Mind Veld aka het 'Pure Morfogenetische Veld') aka de Goddelijke Mind en 2) Haar Spectrum van Bewuste Ervaringen expandeert in het Multiversum.

Dit kun je niet bedenken met de logische lineair geprogrammeerde emotionele lagere mind. Dit moet ervaren en daardoor begrepen worden.

Zij die dit betwisten zijn nog onderweg, aan het leren. Dit is de uiteindelijke bestemming voor ons allemaal: Eenheid ervaren met AL het Leven.

De indigenous en Natives overal ter wereld hebben deze waarheid altijd geweten: dat we EEN zijn met AL het Leven. Lijden is een direct gevolg van creëren, manifesteren en je verbinden met wat in strijd is met Natuurlijk Organisch Leven.  


De strijd ontstaat vanuit iemands innerlijke psyche.

Het hoogste pad is dus om jezelf innerlijk te bevrijden van de onnatuurlijke lagen in jezelf: alle indringers, scharrelaars, binnengedrongen entiteiten en kunstmatige intelligentie implantaten moeten onder ogen gekomen worden (begrijpen / doorvoelen waarom ze aanwezig zijn). Als ze geen doel meer hebben om te bestaan, je niets meer te leren hebben, lossen ze als vanzelf op in jouw leven.

Het Pad van Zuivering terug naar de Goddelijke Moeder in de Natuur en in jeZelf is een heilig pad terug naar jouw Oorspronkelijke Zelf: Puur Bewustzijn, Gewaar van ZichZelf als Echte Liefde.  


Alle waarde-oordelen zijn het gevolg van afscheiding van jouw hogere Mind en de collectieve hogere Goddelijke Mind. 


Dit is een voortschrijdend pad voor 'gevorderde' Zielen.Homeschooling
Het huidige scholingssysteem verdoofd de innerlijke Bron Creatie Kracht van onze kinderen, hun 'imagination'. Zodat ze gehoorzame slaven worden in het (belastingen) systeem, niet in staat om voor zichzelf te denken en van binnenuit te (co) creëren.


Ik raad iedere ouder aan om zijn/haar kinderen thuis te scholen. Als je het niet alleen wilt doen, kun je onderzoeken of ouders in je directe omgeving hun kinderen ook thuis willen scholen en het dan samen doen.


Normaal Samen Leven
Imagine het Normale Samen Leven. Imagine wat het voor jou in jouw samen leven betekent dat je gewoonweg kunt bestaan. Vanuit Normaal Samen Leven heb je als ouder(s) bijvoorbeeld de financiële ruimte om je kinderen thuis te scholen, omdat je niet eerst geld naar je toe hoeft te halen om in je basisbehoeften te kunnen voorzien. Hoe voelt dat voor je? Hoe voelt het om voldoende geld te ontvangen, waarmee je fysiek in leven kunt zijn... in je basisbehoeften kunt voorzien? Imagine...

---------------------------------------------------------

Imagination

Imagination is what us humans make Humane Beings. Its our inner force and the basis of ALL creation. I do not refer to the superficial 'The Secret' i.e. the 'Law of Attraction'. I refer to the profound 'lived through' understanding and experience with, i.e. inner KNOWING, your inner creative power, your inner Source Creative Power which derives from your higher Mind and includes all your senses: so deeper then 'fantasy' i.e. visualization.

I use the word 'imagination' because the English word expresses the understanding.

So 'imagination' has nothing to do with the lower mind in the meaning of 'mental tool', but 'uses' the fantastic possibilities of the higher Mind.

Which is not even a DOING but a BEING. So BE YourSelf... and let 'it' unfold itself from within, from your Essence, into your life.

Via 'imagination' translates your higher Mind, your inner reality, Herself in your life. Synchronism is a 'language' in which 'imagination' from your Essence and the 'Pure Morphogenetic Field' talks with You(r Spirit) / higher Mind.

The challenge to each awakening one is to own all polarities and by so doing, create the zero point energy of neutrality which INCLUDES ALL polarities (so no divisiveness from the bodily feelings... on the contrary INCLUDING them).

By adding that perfect equality to the equation of Self, space opens for sustained connectivity to the higher Mind which is the Divine Mind, and the spectrum of awareness experiences an expansion into the Multiverse.

This cannot be imagined with the logical linearly-programmed human emotional lower mind. It must be experienced to be understood.Another part of the 'process' is to feel your true desires from your Source Essence and to fine tune this. Is it true for you? Or do you desires come from circumstances and people outside yourself? Feel into this and stay with the feeling. Others and circumstances have nothing to do with your true desires. When others are not a vibrational match (yet) there will be a gap between you recognizing and acknowledging your heart's desire and your desire come into being / creation. Are you still with your feeling or do you get distracted by the fact that your desire is not coming into being (yet)?

By continuing feeling your heartfelt desire you build momentum called magnetism. Those with a vibrational match (and no I am not saying that you need to rise your frequency because that is a 'new age' trap) will be able to align with 'you' or rather your mutual heartfelt desires because they will recognize the resonance.

Here lies your true creational power from within.

 

Those who argue against this are still on their way, learning: it is the final destination for all: union with ALL Life.

The indigenous and Native peoples all over the world have always known this truth: that we are ONE with ALL life. Suffering is a direct result of choosing to create, manifest and engage with an adversary.

From where does this adversary spring forth? It can only be, and will always be answered such: from within.

Thus the highest path is to clean Self from within: all intruders, interlopers, invading entities and artificial intelligence implants must be balanced into their dissolution. When they have no more purpose for existing, nothing more to teach you, they fade from your experience.

The Path of Purification back to the Divine Mother in Nature and within is a sacred path back to our Original Self: Pure Consciousness, Aware of Itself as Love.

Whatever judgments you have are the result of the separation of the higher Mind from the Divine.

This is an advanced path for advanced souls.
mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding 

mas©ha 2016 Geen opmerkingen:

Een reactie posten