maandag 24 augustus 2015

Natuurlijk mooi


Natur(ally) beautiful 
(Scroll naar beneden voor Nederlandse vertaling)
What do we pass on to the Next Generations? Hey you FIRST need to go through deep valley's, by which you can collect your spiritual experiences via pain?

Or, dear child of mine, beautiful flower, I as your parent (does not need to be physical parent) assist you by which you can blossom into the wonderful flower who you are and you can flow(er) freely in your life and can bring what you come to bring on Earth... simply Be Who you Are... You need not do more dear child of mine... Life and blossom... Your fragrance is enough. Wat dragen wij over naar de Next Generations? Joh je moet EERST door diepe dalen, zodat je jouw spirituele ervaringen kunt hebben via pijn?


Of lief kind van me, prachtige bloem, ik als jouw ouder (hoeft niet fysiek te zijn) draag ertoe bij dat je kunt uitbloeien tot de prachtige bloem die je bent zodat je vrijelijk kunt stromen in jouw leven en kunt brengen wat je komt brengen op aarde... gewoon Zijn Wie je Bent... Meer hoef je niet te doen lief kind van me... Leef en bloei... Jouw fragrance is enough.


Lees de column 'Natuurlijk mooi' op de website Het Bewuste Pad.


mascha roedelof

Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding 
mas©ha 2016

 

zondag 9 augustus 2015

Echte Liefde
Mannen en vrouwen hou jij vast aan energieën die je niet voeden omdat er geen  uitwisseling en verbinding is?
Vergis je niet in de principes van verantwoordelijkheid / eigenaarschap en niet-verbindend gedrag. Vergis je niet in het onderscheid tussen romantische liefde en echte liefde.


Tantrisch relateren gaat over het aangaan van een echte uitwisseling en verbinding.


Een betekenisvolle verbeelding van een vrouw die zich helemaal geeft iemand, die haar niets terug biedt. Als je jezelf herkent in deze afbeelding, besef dan dat jouw levensenergie naar de ander stroomt als je voortdurend omgeven bent, interactief bent, sex hebt met een 'leeg' mens, waardoor je mogelijk volledig energetisch leeggezogen wordt.


Deze waarheid zou wijd verspreid moeten worden onder jouw netwerk(en) van vrienden en familie. Wees je bewust van jouw waarde. Je kunt niet hetzelfde blijven doen en verandering / transformatie verwachten. Je kunt niet jezelf omgeven met stagnerende energie en groei, gezondheid en succes in jouw leven verwachten. Omgeef jezelf met mensen, plaatsen, en dingen die je bijdragen aan jouw spirit(uele) groei.(Wo)man do you cling to energies that are not feeding you because there is no true exchange and communion?
Do not get mistaken by the principles of responsibility / ownership and a noncommittal attitude, do not get mistaken by romantic love and true love (column in Dutch).


Tantric relating is about making a true sharing and connection / communion.


A profound picture of a woman giving her all to someone who has nothing to offer back. The transfer of energy is real if you're constantly surrounded by, interacting with, having sex with, pouring yourself into an empty person then eventually they will suck you completely dry. 

This concept should be applied across the board. Significant others, friends and even family. It's levels to this life thing. Know your worth. You cannot be out here doing the same thing and expect change / transformation. You cannot surround yourself with stagnant energy and expect growth, wealth and success. Align yourself with people, places and things that don't leave you spirit(ually) skin and bones!


mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding 

mas©ha 2016

 


woensdag 5 augustus 2015

Soulmate - Levensles
Het plaatje vraagt jou de tijd te herinneren dat je een levensles verwardde met een 'soulmate'.


Als jij ook zo voelt... als je het gevoel hebt dat je een 'soulmate' relatie hebt, maar feitelijk voelt de 'verbinding' zo 'sterk', omdat je vanuit wederzijdse behoefte / leegte deze 'sterke verbinding' voelt... dan is het heel lastig om deze 'soulmate' los te laten. Je bent geneigd om vast te houden aan haar of hem, omdat je niet begrijpt dat de 'sterke verbinding' in feite een levensles voor je in zich draagt.


Je blijft dit patroon herhalen totdat je de levensles eindelijk wel begrijpt. En dat is niet zo eenvoudig, omdat je in jezelf moet kijken naar de oorzaak van dit patroon en dat betekent dat je door je pijn heen moet. Door je pijn heen is de enige weg naar heling van een (oud) patroon waar je helemaal klaar mee bent.


Begeleiding in jouw proces

Ik nodig je uit bij deze workshops en trajecten te kijken, als je in jezelf herkent dat dit waar is voor jou op dit moment en wilt dat iemand met je meekijkt in jouw proces.


Je hebt de levenslessen nodig zodat je jouw 'soulmate' kunt (h)erkennen: uiteindelijk ben je je eigen 'soulmate'. Er is geen oordeel naar het herhalen van (oude) patronen. Oordelen als 'negatief - positief' ontstaat doordat je vanuit dualiteit jouw leven waarneemt. Vanuit eenheid waargenomen, is er geen oordeel: eenheid sluit al jouw levenservaringen in... ook de pijnlijke. Het is werkelijk een levenskunst om je pijnen en zogenaamde 'negatieve' emoties zoals boosheid, verdriet, enzo te omarmen.


Het onderscheid is: is deze ervaring levenGevend voor mij of slokt hij mijn levenskracht energie op.


mascha roedelof

Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding 
mas©ha 2016 Spiegeltje spiegeltje

Spiegeltje spiegeltje
Heb jij ervaren wat er gebeurt als spiegels ramen worden? Heb jij ervaren wat er gebeurt als er een ware verbinding en uitwisseling met je aangegaan wordt?


Van Romantische naar Onvoorwaardelijke Liefde / Universele Liefde


mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding  

mas©ha 2016 

Imagination


Creation from Within your inner Creational Power
Imagination
(English text scroll down)
Imagination is wat ons mensen Menselijke Wezens maakt. Het is onze innerlijke kracht en de basis van ALLE creatie. Ik bedoel niet het oppervlakkige 'The Secret' ofwel 'The Law of Attraction'. Ik verwijs naar het diepe doorleefde begrip en ervaring met, ofwel innerlijk WETEN, je innerlijke creatieve kracht... je innerlijke Bron Creatie Kracht, een kracht die voortkomt uit de verbinding met Jouw hogere Mind / jeZelf. Wat AL je zintuigen omvat: dus dieper dan 'verbeelding' ofwel visualiseren. Ik gebruik het woord 'imagination' omdat dit Engelse woord het begrip omvat.


'Imagination' heeft dus niets van doen met de emotionele lagere mind in de betekenis van mentale tool, maar 'benut' wel de fantastische mogelijkheden van de gevoels'mind' / de innerlijke gevoelswereld.

Wat niet eens een DOEN is maar een ZIJN. Dus WEES JeZelf... en laat 'het' zich vanuit jezelf, jouw Essentie, tot expressie komen in jouw Leven.


Via 'imagination' vertaalt jouw gevoels'mind' / je hogere Mind, jouw innerlijke realiteit, zich in jouw Leven. Synchroniciteiten is een 'taal' waarin 'imagination' vanuit jouw Essentie en het 'Pure Morfogenetisch Veld' met je praat.


De uitdaging van elke bewustwording is om all polariteiten te (h)erkennen en omarmen: er eigenaarschap over te nemen en van daaruit ontstaat een zero point energie van 'neutraliteit' die ALLE polariteiten INSLUIT (lichaamsgevoelens worden dus juist omarmt, omdat begrepen is dat je VIA je lichaam signalen vanuit jouw Ziel en Spirit ontvangt).

ALLE kwaliteiten in de polariteiten in verbinding met JeZelf, waardoor er ruimte ontstaat voor 1) de ondersteunende verbinding met je hogere Mind (en HET hogere Mind Veld aka het 'Pure Morfogenetische Veld') aka de Goddelijke Mind en 2) Haar Spectrum van Bewuste Ervaringen expandeert in het Multiversum.

Dit kun je niet bedenken met de logische lineair geprogrammeerde emotionele lagere mind. Dit moet ervaren en daardoor begrepen worden.

Zij die dit betwisten zijn nog onderweg, aan het leren. Dit is de uiteindelijke bestemming voor ons allemaal: Eenheid ervaren met AL het Leven.

De indigenous en Natives overal ter wereld hebben deze waarheid altijd geweten: dat we EEN zijn met AL het Leven. Lijden is een direct gevolg van creëren, manifesteren en je verbinden met wat in strijd is met Natuurlijk Organisch Leven.  


De strijd ontstaat vanuit iemands innerlijke psyche.

Het hoogste pad is dus om jezelf innerlijk te bevrijden van de onnatuurlijke lagen in jezelf: alle indringers, scharrelaars, binnengedrongen entiteiten en kunstmatige intelligentie implantaten moeten onder ogen gekomen worden (begrijpen / doorvoelen waarom ze aanwezig zijn). Als ze geen doel meer hebben om te bestaan, je niets meer te leren hebben, lossen ze als vanzelf op in jouw leven.

Het Pad van Zuivering terug naar de Goddelijke Moeder in de Natuur en in jeZelf is een heilig pad terug naar jouw Oorspronkelijke Zelf: Puur Bewustzijn, Gewaar van ZichZelf als Echte Liefde.  


Alle waarde-oordelen zijn het gevolg van afscheiding van jouw hogere Mind en de collectieve hogere Goddelijke Mind. 


Dit is een voortschrijdend pad voor 'gevorderde' Zielen.Homeschooling
Het huidige scholingssysteem verdoofd de innerlijke Bron Creatie Kracht van onze kinderen, hun 'imagination'. Zodat ze gehoorzame slaven worden in het (belastingen) systeem, niet in staat om voor zichzelf te denken en van binnenuit te (co) creëren.


Ik raad iedere ouder aan om zijn/haar kinderen thuis te scholen. Als je het niet alleen wilt doen, kun je onderzoeken of ouders in je directe omgeving hun kinderen ook thuis willen scholen en het dan samen doen.


Normaal Samen Leven
Imagine het Normale Samen Leven. Imagine wat het voor jou in jouw samen leven betekent dat je gewoonweg kunt bestaan. Vanuit Normaal Samen Leven heb je als ouder(s) bijvoorbeeld de financiële ruimte om je kinderen thuis te scholen, omdat je niet eerst geld naar je toe hoeft te halen om in je basisbehoeften te kunnen voorzien. Hoe voelt dat voor je? Hoe voelt het om voldoende geld te ontvangen, waarmee je fysiek in leven kunt zijn... in je basisbehoeften kunt voorzien? Imagine...

---------------------------------------------------------

Imagination

Imagination is what us humans make Humane Beings. Its our inner force and the basis of ALL creation. I do not refer to the superficial 'The Secret' i.e. the 'Law of Attraction'. I refer to the profound 'lived through' understanding and experience with, i.e. inner KNOWING, your inner creative power, your inner Source Creative Power which derives from your higher Mind and includes all your senses: so deeper then 'fantasy' i.e. visualization.

I use the word 'imagination' because the English word expresses the understanding.

So 'imagination' has nothing to do with the lower mind in the meaning of 'mental tool', but 'uses' the fantastic possibilities of the higher Mind.

Which is not even a DOING but a BEING. So BE YourSelf... and let 'it' unfold itself from within, from your Essence, into your life.

Via 'imagination' translates your higher Mind, your inner reality, Herself in your life. Synchronism is a 'language' in which 'imagination' from your Essence and the 'Pure Morphogenetic Field' talks with You(r Spirit) / higher Mind.

The challenge to each awakening one is to own all polarities and by so doing, create the zero point energy of neutrality which INCLUDES ALL polarities (so no divisiveness from the bodily feelings... on the contrary INCLUDING them).

By adding that perfect equality to the equation of Self, space opens for sustained connectivity to the higher Mind which is the Divine Mind, and the spectrum of awareness experiences an expansion into the Multiverse.

This cannot be imagined with the logical linearly-programmed human emotional lower mind. It must be experienced to be understood.Another part of the 'process' is to feel your true desires from your Source Essence and to fine tune this. Is it true for you? Or do you desires come from circumstances and people outside yourself? Feel into this and stay with the feeling. Others and circumstances have nothing to do with your true desires. When others are not a vibrational match (yet) there will be a gap between you recognizing and acknowledging your heart's desire and your desire come into being / creation. Are you still with your feeling or do you get distracted by the fact that your desire is not coming into being (yet)?

By continuing feeling your heartfelt desire you build momentum called magnetism. Those with a vibrational match (and no I am not saying that you need to rise your frequency because that is a 'new age' trap) will be able to align with 'you' or rather your mutual heartfelt desires because they will recognize the resonance.

Here lies your true creational power from within.

 

Those who argue against this are still on their way, learning: it is the final destination for all: union with ALL Life.

The indigenous and Native peoples all over the world have always known this truth: that we are ONE with ALL life. Suffering is a direct result of choosing to create, manifest and engage with an adversary.

From where does this adversary spring forth? It can only be, and will always be answered such: from within.

Thus the highest path is to clean Self from within: all intruders, interlopers, invading entities and artificial intelligence implants must be balanced into their dissolution. When they have no more purpose for existing, nothing more to teach you, they fade from your experience.

The Path of Purification back to the Divine Mother in Nature and within is a sacred path back to our Original Self: Pure Consciousness, Aware of Itself as Love.

Whatever judgments you have are the result of the separation of the higher Mind from the Divine.

This is an advanced path for advanced souls.
mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding 

mas©ha 2016 dinsdag 4 augustus 2015

Verbeelding
Wat zie jij in deze verbeelding?
(Wees je ervan bewust dat jouw perceptie jouw projectie op het beeld is.)


Sommigen zien een onkruid, anderen zien wensen.
In dit beeld herken ik mijn dille plant die op het punt staat om haar zaadjes te verspreiden, waaruit dan volgend jaar vrijwillige dille plantjes groeien.


De natuur IS overvloed.


Weer anderen zien een web, een cluster, een versluiering, claustrofobia, hoop, dromen, en verlangens: verbeeldingen vanuit verschillende percepties waargenomen. Zowel vanuit het 'donker' (claustrofobia), het 'licht' (hoop, dromen, verlangens), en vanuit het 'midden / neutraliteit' (web, versluiering, cluster). 'Donker' 'licht' 'neutraliteit' tussen aanhalingstekens, omdat er geen oordeel in de duale en neutrale waarnemingen aanwezig is.


In de verschillende waarnemingen herken je de 'projecties' van jezelf: je brengt tot expressie wat je in jezelf ervaart bij het bekijken van deze foto. Je kunt deze foto dus benutten om inzicht te krijgen in je persoonlijke pad, waar je staat in het bevrijden van jezelf, het helen van jezelf. En dat is prachtig omdat deze foto jouw pad / reis naar je terug reflecteert en hoe je jezelf daarin waarneemt in het NU moment.


Je eerste 'gedachte' 'gevoel' 'beeld' 'emotie' is jouw Spirit(uele) die jou signalen doorgeeft. Als je 'luistert' naar het eerste signaal dat je waarneemt, leer je jezelf doorzien op alle lagen, omdat jouw mind zich nog niet bemoeit heeft met wat je waarneemt. Werkelijk 'luisteren' betekent dat je hetgeen je waarneemt aanneemt in jezelf en ermee gaat 'zitten'... niet negeren. 'Het' zich rustig laat ontvouwen in jou... wat gebeurt er in jou?

En aanvaarden wat je waarneemt... alles wat je waarneemt in jezelf aanvaarden: alleen vanuit aanvaarding kun je wezenlijk kijken / herkennen / erkennen. Nodig om te helen / transformeren. 


mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding 

mas©ha 2016 

 

maandag 3 augustus 2015

Lichaamsbewustzijn

Lichaamsbewustzijn aanbod
Je lichaam is je tempel en jouw kind heeft het nodig dat te WETEN (zowel meisjes als jongens). Het lichaam verbindt jouw kind met de Aarde en de Zon, het Morfogenetisch Veld en het Universium.


Via het lichaam ontvangt jouw kind 'signalen' vanuit de Aarde, Zon, het Morfogenetisch Veld, Universum. De 'signalen' kunnen beelden zijn, 'woorden', 'symbolen', 'geluiden', gevoelens, etc. Het lichaam van jouw kind vertaalt deze 'signalen': daarom is het nodig om een goede verbinding met het lichaam te hebben, zodat jouw kind leert om haar/zijn volledige lichaamsintelligentie (alle zintuigen) te gebruiken.


Wat hierboven beschreven staat voor jouw kind is vanzelfsprekend ook op jou van toepassing.


mascha roedelof

Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding 
mas©ha 2016 

zondag 2 augustus 2015

Leven van binnen naar buiten

Leven van binnen naar buiten


Leven van binnen naar buiten
Als een ei met uiterlijke kracht gebroken wordt, eindigt leven.

Als het gebroken wordt door een innerlijke kracht van binnenuit, dan begint Leven. Grootse dingen ontspruiten altijd van binnenuit.


Al wat Wezenlijk Leeft en van Waarde is, komt van binnenuit.


mascha roedelof

Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding 
mas©ha 2016